MindDig Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

1. ALLMÄNT ANGÅENDE TJÄNSTEN OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

1.1 MindDig AB, organisationsnummer 559339-4249 ("MindDig"), har utvecklat en onlineplattform för arbetsgivare och individer som söker arbete i Sveriges Arktis (tjänsten). Alla som använder tjänsten (användaren) kan bläddra bland anställningsannonser och liknande som publicerats av arbetsgivare, information om att bo och arbeta i Sveriges Arktis och annat relaterat innehåll (tjänsteinnehåll) samt offentligt publicera CV och/eller skapa individuella talangprofiler på egen hand (användardata). Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt för användaren.

1.2 Dessa användarvillkor (användarvillkor) gäller för användningen av tjänsten. Användaren bör läsa igenom dessa användarvillkor innan användningen av tjänsten påbörjas. Genom att använda tjänsten bekräftar användaren att han eller hon har läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor, vilket därigenom blir ett bindande avtal mellan MindDig och användaren (avtalet).

1.3 Tjänsten är inte tillgänglig för personer under 18 år. Genom att ingå detta avtal och använda tjänsten bekräftar du att du är 18 år eller äldre.

2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

2.1 Förutsatt att användaren fullständigt följer bestämmelserna i användarvillkoren och om inget annat anges i användarvillkoren beviljar MindDig användaren en icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad rätt att använda tjänsten för användarens egna syften. För att tydlighetens skull noteras att användaren inte har rätt att använda tjänsten för kommersiella ändamål.

2.2 Utan MindDigs skriftliga medgivande har användaren inte rätt att överlåta, överföra eller licensiera sina rättigheter enligt detta avtal till en tredje part.

2.3 Tjänsten tillhandahålls normalt sett 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 365 dagar om året. MindDig garanterar emellertid inte att tjänsten ska vara fri från fel eller avbrott under denna period och lämnar inga garantier avseende tjänstens funktioner, säkerhet eller tillgänglighet. Användning av tjänsten kräver en internetanslutning och användarens tillgång till en sådan anslutning ligger utanför MindDigs kontroll.

2.4 Tjänsten nås via användarens elektroniska enhet genom anslutning till internet antingen via Wi-Fi eller internetanslutning via en telekommunikationsoperatör (utrustningen). Användaren ansvarar för sådan utrustning och måste skaffa den för egen kostnad. Användaren är medveten om och erkänner att uppgraderingar och/eller ändringar av tjänsten kan medföra förändringar i de tekniska kraven för användarens utrustning. Detta syftar till att säkerställa att användaren kan dra nytta av förbättringarna som följer av en uppgradering och/eller ändring.

3. ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

3.1 Användaren måste ange ett användarnamn och lösenord när han eller hon loggar in på tjänsten (användarkontot). Användaren väljer användarnamnet och lösenordet. Vid skapandet av användarkontot måste användaren lämna korrekt och fullständig användarinformation enligt tjänstens begäran (användarinformationen). Sådan användarinformation måste beskriva användaren själv och inte någon annan individ.

3.2 MindDig kan inte verifiera om det är användaren som använder tjänsten, utan bara om rätt användarnamn och lösenord har angetts. Användaren åtar sig därför att inte avslöja eller på något annat sätt tillgängliggöra sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig tredje part och att se till att obehöriga tredje parter inte kan få tillgång till användarnamn eller lösenord på något annat sätt. Om lösenordet trots detta används av någon annan än användaren kan MindDig blockera användarens användning av tjänsten.

3.3 Om det finns skäl att anta att ett användarnamn och/eller lösenord har missbrukats, ska användaren omedelbart meddela MindDig om detta. Anmälan ska innehålla information om användarkontot och information om den tidpunkt då användaren misstänkte att användarnamnet och/eller lösenordet har missbrukats av obehöriga tredje parter. Användaren ansvarar för alla förluster som MindDig drabbas av till följd av att användarnamnet eller lösenordet har erhållits av en obehörig tredje part. Ett sådant ansvar gäller tills användaren har blockerat det relevanta användarkontot.

4. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

4.1 Användaren åtar sig att:

(a) i samband med användningen av Tjänsten efterleva (i) bestämmelserna i Användarvillkoren, (ii) tillämpliga lagar, förordningar och beslut från statliga myndigheter, samt (iii) instruktioner som MindDig från tid till annan lämnar rörande användningen av Tjänsten;
(b) vid överföring av Användardata till Tjänsten se till att Användaren äger eller har erhållit de nödvändiga rättigheterna till sådana data;
(c) inte sälja eller modifiera Tjänsteinnehållet eller reproducera, visa, offentligt framföra, distribuera eller på annat sätt använda Tjänsteinnehållet på något sätt för något offentligt eller kommersiellt syfte eller på något annat sätt intrångar på MindDigs eller dess licensgivares immateriella rättigheter;
(d) vid användningen av Tjänsten inte överföra något material till Tjänsten som kan innehålla virus, trojanska hästar eller annan kod (så kallad "malware") som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Tjänsten eller inskränka på en annan användares användning av Tjänsten. "En annan användare" avser en annan användare som, enligt ett avtal med MindDig, använder Tjänsten på ett sätt som är jämförbart med Användarens användning;
(e) inte vidta åtgärder vars syfte är att kringgå MindDigs säkerhetssystem - t.ex. genom att använda en annan användares användarnamn och lösenord eller tillhandahålla användarnamn och lösenord till en tredje part - eller försöka testa Tjänstens säkerhet utan att först erhålla MindDigs skriftliga samtycke härtill;
(f) inte avkompilera (reverse engineering) Tjänsten;
(g) inte vidta åtgärder vars syfte är att ge Användaren obehörig åtkomst till något datorsystem eller nätverk som omfattas av Tjänsten; och
(h) inte förvärva eller försöka förvärva material eller information som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via Tjänsten.

4.2 Rättsliga åtgärder kan vidtas av MindDig som svar på överträdelser eller försök till överträdelser av en eller flera bestämmelser i avsnitt 4.1.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Alla immateriella rättigheter, oavsett om de är registrerade eller inte, och tekniska lösningar avseende Tjänsten, arrangemanget och utformningen av Tjänsten, samt Tjänsteinnehållet ägs av MindDig eller ägs av en tredje part med vilken MindDig samarbetar och får inte användas av Användaren på annat sätt än vad som krävs för användningen av Tjänsten i enlighet med detta Avtal. Vidare förvärvar Användaren ingen rätt över och ovanpå vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

5.2 I det rättsliga förhållandet mellan parterna åtnjuter Användaren alla rättigheter till Användardata. MindDig får endast använda Användardata i den utsträckning som är nödvändig för att MindDig ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal.

5.3 Användaren garanterar att Användardatan inte utgör något intrång i någon annans rätt. MindDig ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Användaren om anspråk framställda av tredje parter angående intrång i upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter baserade på Användardatan. Vid sådana påståenden om intrång för vilka Användaren är ansvarig ska Användaren, på egen kostnad, antingen (i) säkerställa att de nödvändiga rättigheterna erhålls eller (ii) ta bort tvistiga delar av Användardatan. MindDig ska vara berättigad att, efter underrättelse till Användaren, radera innehåll som misstänks kränka tredje parts immateriella rättigheter.

5.4 Parterna godkänner att MindDig erhåller en icke-exklusiv, global, överförbar, avgiftsfri licens att använda Användardata i den utsträckning som är nödvändig för MindDig att kunna tillhandahålla Tjänstens funktioner.

5.5 Utan hinder av något som strider mot vad som anges i detta Avtal har MindDig rätt att, under Avtalstiden och därefter, fritt använda Användardata i anonymiserad form. "Anonymiserad form" innebär att Användardatan inte innehåller någon information som omfattas av avsnitt 10 nedan. Parterna är överens om att Användaren inte har rätt till någon ersättning för sådan användning av Användardata.

5.6 Användaren åtar sig att ersätta MindDig för eventuella betalningar och skador som MindDig, på grund av förlikning eller dom, åläggs att betala för intrång i immateriella rättigheter för vilka Användaren är ansvarig. Utöver ersättning för belopp som den andra parten är skyldig att betala till tredje parter har den andra parten inte rätt till ersättning för förluster som uppkommer som en följd av intrång i immateriella rättigheter.

6. MINDDIG’S ANSVAR

6.1 Användaren erkänner och godkänner att Servicens innehåll, inkluderade men inte begränsat till, jobbmöjligheter, inte står under MindDigs övervakning och kontroll i något avseende. Jobbmöjligheterna som publiceras på Servicen är det enskilda ansvaret av det företag som publicerar sådant Serviceinnehåll och Användaren går med på att MindDig inte ska hållas ansvarig för Serviceinnehåll som tillhandahålls av ett sådant företag. Ingen information, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, som en användare får från MindDig eller från användningen av Tjänsten, ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges här.

6.2 MindDig gör inga påståenden om noggrannheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten av Servicen eller något Serviceinnehåll. Användningen av Servicen och Serviceinnehållet sker på Användarens egen risk. Ändringar görs periodvis till Servicen och kan göras när som helst.

6.3 Servicen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Sådana länkar ska inte tolkas som godkända av MindDig. MindDig är inte ansvarig för innehållet på länkade tredjepartswebbplatser och gör inga påståenden om innehållet eller noggrannheten av material på sådana webbplatser. Användaren får tillgång till länkade tredjepartswebbplatser på egen risk.

6.4 MindDig kan inte hållas ansvarig för förluster som uppkommer direkt eller indirekt av en Användare till följd av användningen av Servicen och/eller Serviceinnehållet.

7. SKADESTÅND

Användaren går med på att försvara, hålla skadeslös och gottgöra MindDig, dess dotterbolag, och deras respektive ledamöter, direktörer, anställda och ombud, mot och från alla krav, åtgärder eller krav, inklusive utan begränsning rimliga juridiska och redovisningsavgifter, påstående eller resulterande från (i) all Användardata eller annan information som Användaren tillhandahåller till Servicen, (ii) Användarens användning av något Serviceinnehåll, eller (iii) Användarens överträdelse av dessa Användarvillkor.

8. ÄNDRINGAR, AVSTÄNGNING OCH UPPHÖRANDE

8.1 MindDig ska när som helst och utan föregående varning ändra, tillföra eller ta bort funktionalitet i Servicen eller Serviceinnehållet.

8.2 MindDig ska när som helst och utan föregående varning blockera tillgången till Servicen för att skydda Servicen från obehörigt intrång eller liknande.

8.3 Tillgången till Servicen kan tillfälligt stängas av för åtgärder (härefter "Åtgärderna") som till exempel underhåll, service och uppdatering. MindDig förbehåller sig rätten att stänga av tillgången till Servicen för att vidta sådana åtgärder.

8.4 Användaren har rätt att när som helst säga upp detta avtal genom ett skriftligt meddelande till MindDig eller genom att stänga sitt användarkonto.

8.5 MindDig har rätt att när som helst säga upp detta avtal och upphöra att ge Servicen till Användaren utan orsak.

8.6 Oavsett anledningen till avtalets upphörande ska bestämmelserna i punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 fortsätta gälla mellan parterna även efter avtalets avslutande.

9. ÄNDRINGAR

MindDig ska alltid ha rätt att efter eget gottfinnande ändra eller komplettera dessa Användarvillkor. MindDig ska göra de Användarvillkor som är tillämpliga från tid till annan tillgängliga här, och det ligger på Användaren att hålla sig väl underrättad om Användarvillkoren.

10. PERSONUPPGIFTER

10.1 MindDig samlar in personuppgifter från Användaren i samband med Användarens användning av Servicen och skapandet av ett Användarkonto. Dessa personuppgifter behandlas av MindDig för att (i) tillhandahålla Servicen och dess funktioner till Användaren, (ii) produktutveckling, (iii) kvalitetssäkring för Servicen och (iv) marknadsföringsändamål. Mer detaljerad information om behandlingen av personuppgifterna framgår av MindDigs personuppgiftspolicy, som finns tillgänglig på [infoga länk].

"Marknadsföringsändamål" innebär att man kommunicerar med Användaren genom till exempel nyhetsbrev, gör specialerbjudanden och/eller tillhandahåller information om nya funktioner i Servicen.

10.2 För att kunna tillhandahålla Servicen kan personuppgifterna delas till tredje part i den utsträckning som är nödvändig för att MindDig ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet.

11. ÖVRIGT

Om några av villkoren i dessa Användarvillkor blir olagliga, ogiltiga eller av någon annan anledning förklaras ogiltiga, ska sådant villkor anses separerat från de andra villkoren i Användarvillkoren, och denna separation ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren. I sådana fall ska det ogiltiga villkoret ersättas med ett villkor som parterna skulle ha kommit överens om för att uppnå samma resultat.

12. TVISTER

12.1 Detta Avtal och Användarvillkoren ska underställas svensk lag (utan hänsyn till dess principer för conflicter av lagar).

12.2 Tvister som uppkommer till följd av upprättandet, tillämpningen eller tolkningen av detta Avtal eller Användarvillkoren och andra tvister som relaterar till detta Avtal eller Användarvillkoren ska avgöras av allmänna domstolar i Sverige, med Luleå tingsrätt som första instans.